Soglasje za uporabo osebnih podatkov


Uporabnik/ca izjavljam, da sem seznanjen/a in se strinjam:

a) da osebne podatke, ki jih navajam v dogovoru o sodelovanju (Ime, priimek, starost, status, kraj bivanja, dokumentacija potrebna za urejanje uporabnikove situacije, državljanstvo, izobrazba, naslov, telefonska številka, število otrok, družinske okoliščine, šola) zbira strokovna delavka/delavec, ki izvaja program, v katerega sem vključen, z namenom vodenja evidence in dela z uporabnikom programa,

b) da se bo moj osebni podatek anonimiziral,

f) da strokovni delavec, ki izvaja svetovalni proces lahko vodi zapis o poteku dela, ki je dostopen samo njemu oz. pooblaščenih osebam znotraj društva in se hrani v zaklenjeni omari ali v računalniku, zavarovanim z geslom,

g) da so lahko podatki, ki izhajajo iz pogovorov oziroma zapisa o poteku dela, podlaga za poročilo v primeru, ko ga strokovni delavec na podlagi ustrezne pravne podlage posredovati pooblaščenim ustanovam,

i) da se moji osebni podatki na na društvu hranijo tri leta po zaključku vključitve, po tem pa gredo v uničenje; osebni podatki, vneseni v elektronsko bazo EVAPRO© pa ostajajo zabeleženi v elektronski obliki,

j) da je pravna podlaga za zbiranje in obdelavo mojih osebnih podatkov Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in z njo povezan Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2),

k) da moji osebni podatki ne bodo posredovani izven EU, razen na podlagi ustrezne pravne podlage,

l) da imam pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter do umika soglasja za obdelovanje osebni podatkov.